คณะกรรมการ และผู้บริหาร

นาย ณรงค์ชัย อัครเศรณี

 • ประธานคณะกรรมการ
 • ประธานคณะกรรมการ

นาย ชาญ บูลกุล

 • รองประธานคณะกรรมการบริษัท
 • ประธานคณะกรรมการบริหาร
 • กรรมการผอู้านวยการ
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
 • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานคณะกรรมการการลงทุน
 • รองประธานคณะกรรมการบริษัท

 • ประธานคณะกรรมการบริหาร

 • กรรมการผอู้านวยการ

 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 

 • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 • ประธานคณะกรรมการการลงทุน

นาย พงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ

 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • กรรมการสรรหา
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • กรรมการสรรหา
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

นาย วริศ บูลกุล

 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการการลงทุน
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการการลงทุน

นาย ปีเตอร์ เวลดัน

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
 • กรรมการอิสระ

 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 • กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

นาย สมพงษ์ เผอิญโชค

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
 • กรรมการอิสระ

 • กรรมการตรวจสอบ

 • กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

นาง พรรณี วรวุฒิจงสถิต

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานคณะกรรมการสรรหา
 • ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
 • กรรมการอิสระ

 • กรรมการตรวจสอบ

 • ประธานคณะกรรมการสรรหา

 • ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

นาย เอนก กมลเนตร

 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการผมู้ีอานาจลงนาม 
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการการลงทุน
 • กรรมการผจู้ดการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการ
 • เลขานุการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการผมู้ีอานาจลงนาม 
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการการลงทุน
 • กรรมการผจู้ดการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการ
 • เลขานุการบริษัท

นาย กิรินทร์ นฤหล้า

 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • กรรมการสรรหา
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการการลงทุน
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • กรรมการสรรหา
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการการลงทุน

นาย วรุฒ บูลกุล

 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการการลงทุน
 • กรรมการสรรหา
 • กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการลงทุน
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการการลงทุน
 • กรรมการสรรหา
 • กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการลงทุน