คณะกรรมการ และผู้บริหาร

ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ประธานคณะกรรมการบริษัท

 • กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการบริษัท

 • กรรมการอิสระ

นาย ชาญ บูลกุล

รองประธานคณะกรรมการบริษัท

 • ประธานคณะกรรมการบริหาร
  กรรมการผู้อำนวยการ
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานคณะกรรมการการลงทุน

รองประธานคณะกรรมการบริษัท

 • ประธานคณะกรรมการบริหาร
  กรรมการผู้อำนวยการ
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานคณะกรรมการการลงทุน

นาย พงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

 • กรรมการสรรหา
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

 • กรรมการสรรหา
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร. ปีเตอร์ เวลดัน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

นาง พรรณี วรวุฒิจงสถิต

กรรมการอิสระ

 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานคณะกรรมการสรรหา
 • ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

กรรมการอิสระ

 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานคณะกรรมการสรรหา
 • ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

นาย สมพงษ์ เผอิญโชค

กรรมการอิสระ

 • กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

 • กรรมการตรวจสอบ

นาย เอนก กมลเนตร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • รองประธานบริหาร
 • เลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • รองประธานบริหาร
 • เลขานุการบริษัท

นาย กิรินทร์ นฤหล้า

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

 • กรรมการสรรหา
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

 • กรรมการสรรหา
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

นาย วรุฒ บูลกุล

กรรมการบริหาร

 • กรรมการการลงทุน
 • กรรมการสรรหา
 • กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการลงทุน

กรรมการบริหาร

 • กรรมการการลงทุน
 • กรรมการสรรหา
 • กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการลงทุน

นาย วริศ บูลกูล

กรรมการบริหาร

 • กรรมการการลงทุน
 • กรรมการสรรหา
 • กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายวาณิชธนกิจ
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสินทรัยพ์ดิจิทัล

กรรมการบริหาร

 • กรรมการการลงทุน
 • กรรมการสรรหา
 • กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายวาณิชธนกิจ
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสินทรัยพ์ดิจิทัล