Brook Digital Asset

Affiliated Partners ของเรา

เกี่ยวกับ Binance

Binance ตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมระบบนิเวศขนาดใหญ่ พร้อมทั้งร่วมมือกับพันธมิตรอีกมากมาย

Binance ยังไม่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยโปรดศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองและตรวจสอบแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อย่างละเอียด 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาสำนักงาน ก.ล.ต. แห่งประเทศไทย

เกี่ยวกับ Zipmex

ซิปเม็กซ์เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งประเทศไทย ที่มีบริการฝากเงินในบัญชีฝากประจำสินทรัพย์ดิจิทัล โดยได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยรายวัน

ซิปเม็กซ์ได้รับใบอนุญาตสําหรับการประกอบธุรกิจภายใต้การดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต. และกระทรวงการคลังแห่งประเทศไทย

Educational Content

คลังความรู้เบื้องต้น

ข้อมูลจาก สำนักงาน ก.ล.ต.

Brook Knowledge Camp

ติดตามบทวิเคราะห์เรื่องราวที่น่าสนใจในโลกแห่งสินทรัพย์ดิจิทัล ผ่านช่องทาง Social media ต่างๆ โดยเราจะเขียนให้เข้าใจง่ายและกระชับ เหมาะสำหรับคนทั่วไปที่ยังไม่มีพื้นฐาน

ผ่านช่องทาง Social Media

Disclaimer:

ไม่มีข้อความหรือข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏในเนื้อหานี้ที่ถือเป็นหลักเกณฑ์หรือทำให้เชื่อได้ว่าเป็นสัญญาหรือคำมั่นของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี โปรดทราบว่าสินทรัพย์ดิจิทัล (ดิจิทัลโทเคนและคริปโทเคอร์เรนซี) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงและในบางกรณีอาจไม่ได้มีการกำกับดูแลโดยหน่วยงานของรัฐ (ซึ่งหมายความว่าท่านอาจไม่ได้รับประโยชน์จากความคุ้มครองทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) กิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลอาจมีข้อจำกัดทางกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือ ข้อกำหนด ที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ

บริษัทฯ รวมถึง กรรมการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ไม่ได้ให้คำรับรองเกี่ยวกับการลงทุน ความเหมาะสม ความพร้อมในการใช้ประโยชน์ และ/หรือ สภาพคล่องของสินทรัพย์ดิจิทัล ท่านควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจลงทุนหรือทำธุรกรรมอื่นใดเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล และท่านรับทราบและตกลงว่าท่านดำเนินการดังกล่าวด้วยความเสี่ยงของตนเอง อีกทั้ง ท่านยืนยันว่าท่านเข้าถึงเว็บไซต์นี้ และได้เข้าถึงหรือทำการสมัครเพื่อรับเนื้อหาใดๆ (แล้วแต่กรณี) โดยปราศจากการสนับสนุนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ รหัสอ้างอิง (referral code) ที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาข้างต้นไม่ได้มีไว้เพื่อส่งต่อ ไม่ได้มีเจตนาเพื่อให้เป็นเป้าหมาย และเพื่อแจกจ่าย ซึ่งในกรณีนี้ การแจกจ่ายรหัสอ้างอิง (referral code) ดังกล่าวไม่เป็นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการโฆษณา การแนะนำ การสนับสนุน หรือ การเสนอขาย ซื้อ หรือ สมัครสมาชิกที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล และ/หรือ การให้บริการที่เกี่ยวข้องอื่นใดของ บริษัทฯ