นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ได้ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตอย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเรอเนสซองส์ กรุงเทพ ราชประสงค์

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

กิจกรรม:

การอบรม: “ทำไมองค์กรต้องเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุรจิริตคอร์รัปชั่น” เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562