การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

บุคลากรของบริษัททุกคนรวมถึงกรรมการและผู้บริหาร ต้องรับทราบและทำความเข้าใจนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ เพื่อยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการทำงาน ผู้ละเว้นย่อมถูกสอบสวนและลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสม อาจถึงขั้นให้พ้นจากการเป็นพนักงาน และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณดังกล่าว ไม่อาจกำหนดให้ครอบคลุมได้ในทุกกรณี หากพนักงานประสบปัญหาในการตัดสินใจ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ที่มิได้กำหนดไว้ ให้ท่านตอบคำถามกับตัวเองก่อนในเบื้องต้นดังนี้

  • เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่

  • เป็นที่ยอมรับและสามารถเปิดเผยต่อสังคมได้หรือไม่

  • เป็นการกระทำที่ส่งผลในทางลบต่อความซื่อสัตย์หรือชื่อเสียงของบริษัทหรือพนักงานเองหรือไม่

กรณีไม่แน่ใจ หรือไม่อาจตัดสินใจได้ว่าการตัดสินใจของตนนั้นจะถูกต้องหรือไม่ ควรปรึกษาหรือสอบถามผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ หรือเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายปฎิบัติการบุคคลและธุรการ หรือเลขานุการบริษัท หรือกรรมการ แล้วแต่กรณี