นโยบายการรับข้อร้องเรียน

นโยบายการรับข้อร้องเรียน

การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย มีช่องทางการร้องเรียน การแสดงความเห็น และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียนด้านการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ ถึงกรรมการอิสระที่อีเมล์

เลขานุการบริษัทฯ อีเมล์ที่

– นายเอนก กมลเนตร [anake@brookergroup.com] 

ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ ที่แสดงให้เห็นว่า มีเหตุอันควรเชื่อว่า มีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เกิดขึ้น

ทั้งนี้การร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด และผู้ร้องเรียน สามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน แต่หากเปิดเผยตนเอง จะทำให้บริษัทฯ สามารถแจ้งผลการดำเนินการ หรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

หรือส่งผ่านไปรษณีย์ถึง

เลขานุการบริษัทฯ
บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ชั้น 26 อาคารเดอะเทรนดี้ ซอยสุขุมวิท 13
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110