The Brooker Group PLC

Front-End Developer (1 ตำแหน่ง)

เปิดรับสมัคร

Front-End Developer

(1 ตำแหน่ง)

Front-End Developer

(1 ตำแหน่ง)

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

 • พัฒนา web application ในส่วนของ Front-end
 •  ทำงานร่วมกับทีม Back-end developer และทีมออกแบบ
 • Deploy web application บน AWS Amplify

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 – 3 ปี
 • สามารถพัฒนา web applications หรือ สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคให้ตรงตามข้อกำหนดทั้ง ระบบการทำงาน คุณภาพ ความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
 •  มีความเชี่ยวชาญในภาษาใดภาษาหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งภาษา เช่น JavaScript, Typescript, NodeJS
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ frontend framework (Vuejs)
 •  มีประสบการณ์เกี่ยวกับ Component based-web development
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ HTML,CSS
 •  มีประสบการณ์เกี่ยวกับ REST APIs, GraphQL.
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ Responsive Design.
 • สามารถแก้ไขปัญหาใหญ่ๆ ที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน เช่น ด้านประสิทธิภาพ ด้านการความสามารถในการปรับขนาด
 •  มีประสบการณ์เกี่ยวกับการ version control systems, such as Git

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม ประกันสุขภาพ  
 • โบนัสประจำปีตามผลงาน, ตามผลประกอบการ  
 • ท่องเที่ยวประจำปี  
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี  
 • วันลากิจ  
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ผู้สนใจกรุณาส่งใบสมัครพร้อมประวัติย่อ เงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวัง และรูปถ่ายล่าสุด

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx