The Brooker Group PCL

Go/Back-End Developer (1 ตำแหน่ง)

เปิดรับสมัคร

Go/Back-End Developer

(1 ตำแหน่ง)

Go/Back-End Developer

(1 ตำแหน่ง)

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบการทำงานในส่วนของ back-end ตามความต้องการของเจ้าของการผลิตภัณฑ์
 • สามารถพัฒนา web API (Application Programming Interface) (HTTP, GraphQL, GRPC)
 • ทำงานร่วมกับทีม frontend developer และเจ้าของผลิตภัณฑ์
 • Deploy backend application บน AWS cloud services

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 – 3 ปี  
 • สามารถพัฒนา backend applications หรือ สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคให้ตรงตามข้อกำหนดทั้ง ระบบการทำงาน คุณภาพ ความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ  
 • มีความเชี่ยวชาญในภาษาใดภาษาหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งภาษา เช่น Golang, Typescript, NodeJS
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ database (MySQL, Postgres)
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ REST APIs, GraphQL
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ version control systems, such as Git
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ basic docker
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ Nginx Webserver
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ AWS cloud services (EC2, Route53, Lambda)
 • สามารถแก้ไขปัญหาใหญ่ๆ ที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน เช่น ด้านประสิทธิภาพ ด้านการความสามารถในการปรับ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม ประกันสุขภาพ  
 • โบนัสประจำปีตามผลงาน, ตามผลประกอบการ  
 • ท่องเที่ยวประจำปี  
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี  
 • วันลากิจ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ผู้สนใจกรุณาส่งใบสมัครพร้อมประวัติย่อ เงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวัง และรูปถ่ายล่าสุด

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx