คณะผู้บริหาร

คุณชาญ บูลกุล

 • กรรมการผู้อำนวยการ
 • ประธานกรรมการบริหาร 

ประวัติ:

 • ประธานบริษัท เอ็ม.ซี.แอล. กรุ๊ป จำกัด 1982-2003
 • Former Chairman of the Young Presidents Organization Thai Chapter

ประสบการณ์:

 • มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ในด้านบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์, การเงินและการจัดการในกลุ่มอุตสาหกรรม
 • ที่ปรึกษาให้กับเจ้าของกิจการของกลุ่มธุรกิจเหล็กของไทย, อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจในธุรกิจการสื่อสาร ในแง่ของการปรับโครงสร้างทางการเงิน

การศึกษา:

 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี, มหาวิทยาลัย Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบบัญชีสากลของ International Associate of American Institution of Certified Public Accountant (AICPA)

ประวัติ:

 • ประธานบริษัท เอ็ม.ซี.แอล. กรุ๊ป จำกัด 1982-2003
 • Former Chairman of the Young Presidents Organization Thai Chapter

ประสบการณ์:

 • มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ในด้านบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์, การเงินและการจัดการในกลุ่มอุตสาหกรรม
 • ที่ปรึกษาให้กับเจ้าของกิจการของกลุ่มธุรกิจเหล็กของไทย, อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจในธุรกิจการสื่อสาร ในแง่ของการปรับโครงสร้างทางการเงิน 

การศึกษา:

 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี, มหาวิทยาลัย Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบบัญชีสากลของ International Associate of American Institution of Certified Public Accountant (AICPA)

คุณเอนก กมลเนตร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ประวัติ:

 • กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม.ซี.แอล. เมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด

ประสบการณ์:

 • มีประสบการณ์มากกว่า 18 ปี ในด้านการลงทุน และวิเคราะห์ทางการเงิน, การวิจัย, การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและมูลค่าของธุรกิจ

การศึกษา:

 • ปริญญาตรี การเงิน, มหาวิทยาลัย San Jose State, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.), College of Notre Dame, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติ:

 • กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม.ซี.แอล. เมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด

ประสบการณ์:

 • มีประสบการณ์มากกว่า 18 ปี ในด้านการลงทุน และวิเคราะห์ทางการเงิน, การวิจัย, การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและมูลค่าของธุรกิจ

การศึกษา:

 • ปริญญาตรี การเงิน, มหาวิทยาลัย San Jose State, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.), College of Notre Dame, ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณวรุฒ บูลกูล

กรรมการบริหาร

ประสบการณ์:

 • กรรมการ บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการไม่มีอำนาจ บริษัทเงินทุน แอ๊ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการมีอำนาจ บริษัท บ้านฉาง กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการมีอำนาจ บริษัท เซ็นจูรี่พัทยา จำกัด
 • Analyst, Investment Banking Division ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

การศึกษา:

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์

ประสบการณ์:

 • กรรมการ บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการไม่มีอำนาจ บริษัทเงินทุน แอ๊ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการมีอำนาจ บริษัท บ้านฉาง กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการมีอำนาจ บริษัท เซ็นจูรี่พัทยา จำกัด
 • Analyst, Investment Banking Division ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

การศึกษา:

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์

คุณเอเดรียน ดันน์

ผู้จัดการกองเงินทุน

ประวัติ:

 • หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยของ UOB Kay Hian (Thailand) และ HSBC Securities (Thailand)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายกองทุนและนักวิเคราะห์ของ Citicrop, Paribas และ MCL Clayton
 • ในปี 2545 ได้รับรางวัล Thai Strategist of the Year โดยนิตยสาร Asset Magazine

ประสบการณ์:

 • มีประสบการณ์มากกว่า 21 ปี ในด้านการบริหารเงินทุนทั้งในและต่างประเทศ
 • โดยมีประสบการณ์ในตลาดทุนของไทยมากถึง 12 ปี

การศึกษา:

 • ปริญญาตรี สาขากฎหมาย, มหาวิทยาลัย Oxford ประเทศอังกฤษ

ประวัติ:

 • หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยของ UOB Kay Hian (Thailand) และ HSBC Securities (Thailand)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายกองทุนและนักวิเคราะห์ของ Citicrop, Paribas และ MCL Clayton
 • ในปี 2545 ได้รับรางวัล Thai Strategist of the Year โดยนิตยสาร Asset Magazine

ประสบการณ์:

 • มีประสบการณ์มากกว่า 21 ปี ในด้านการบริหารเงินทุนทั้งในและต่างประเทศ
 • โดยมีประสบการณ์ในตลาดทุนของไทยมากถึง 12 ปี

การศึกษา:

 • ปริญญาตรี การเงิน, มหาวิทยาลัย San Jose State, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.), College of Notre Dame, ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณสิริยา บุญฑริก

รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการวานิชธนกิจ ทางด้านการจัดการ

ประสบการณ์:

 • รองประธานฝ่ายให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและการเงิน การลงทุน บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • Senior Research Analyst บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • Research Analyst บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การศึกษา:

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Oregon ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์:

 • รองประธานฝ่ายให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและการเงิน การลงทุน บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • Senior Research Analyst บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • Research Analyst บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การศึกษา:

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Oregon ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณวริศ บูลกุล

 • รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายที่ปรึกษาวานิชธนกิจ ทางด้านการเงิน

ประสบการณ์:

 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและดำเนินการตรวจสอบการลงทุนให้เป็นไปตามขั้นตอนในการลงทุน
 • ช่วยตรวจสอบบัญชีสิ้นปีสำหรับ บริษัท มหาชน
 • มีส่วนร่วมในการตรวจสอบองค์ประกอบสำหรับลูกค้า

การศึกษา:

 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชีและการเงิน, มหาวิทยาลัย Lehigh, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโทสาขาการบัญชี, มหาวิทยาลัย Boston College, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศณียบัตรด้านการเงิน การจัดการ และการให้คำปรึกษา, มหาวิทยาลัย Harvard, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • นักวิเคราะห์การเงิน (CFA)
 • เป็นสมาชิกของ American Institute CPA (USA)

ประสบการณ์:

 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและดำเนินการตรวจสอบการลงทุนให้เป็นไปตามขั้นตอนในการลงทุน
 • ช่วยตรวจสอบบัญชีสิ้นปีสำหรับ บริษัท มหาชน
 • มีส่วนร่วมในการตรวจสอบองค์ประกอบสำหรับลูกค้า

การศึกษา:

 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชีและการเงิน, มหาวิทยาลัย Lehigh, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโทสาขาการบัญชี, มหาวิทยาลัย Boston College, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศณียบัตรด้านการเงิน การจัดการ และการให้คำปรึกษา, มหาวิทยาลัย Harvard, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • นักวิเคราะห์การเงิน (CFA)
 • เป็นสมาชิกของ American Institute CPA (USA)