Metaverse

News งานวิจัยใหม่พบการรับรู้เรื่อง Metaverse เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าในรอบ 6 เดือน 04/07/2022 จากการศึกษาฉบับใหม่ เรื่อง “New Realities: Into the Metaverse and beyond” โดย Wunderman Thompson Intelligence พบว่า การรับรู้เรื่อง Metaverse เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า มากถึง 74% ในเดือนมีนาคม 2565 จากการสำรวจกลุ่มผู้บริโภคทั้งหมด 3,005 คน อายุระหว่าง 16-65 ปี ทั้งในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และจีน รวมถึงสัมภาษณ์เชิงลึกอีก 15 คน พบว่า กลุ่มประชากร มีการรับรู้เรื่องราวของ Metaverse และมีของการเฝ้าระวังเรื่องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเยาวชนเป็นหลัก โดยยังเห็นด้วยที่ Metaverse เป็นโลกแห่งอนาคต ในเดือนกรกฎาคม 2564 ผู้ทำแบบสอบเคยได้ยินและรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ […]