The Brooker Group PLC

WHAT WE DO

หน่วยงานสินทรัพย์ดิจิทัล

เราเชื่อมั่นว่า สินทรัพย์ดิจิทัล จะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการก้าวสู่ยุค เศรฐกิจ Web 3.0
เราได้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆเพื่อค้นหาสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีโอกาสเติบโตไปพร้อมๆกับโลกยุคใหม่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราจะเริ่มดำเนินการเพิ่มช่องทางรายได้ใหม่ๆจากธุรกิจที่เกี่ยวพันกับสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อกระจายฐานรายได้บริษัทให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น

brOOklingz by brOOk

Brooklingz by Brook is a collection of 9,999 NFT characters, the Bull, the Bear, and the Flame, with Radiance and Enigma affinity. Each NFT includes a golden ticket to enter the Warp Gate and transform into algorithmically generated collectables that can interact with the Metaverse.

คลังความรู้เบื้องต้น

เนื้อหาในส่วนนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจในการลงทุนนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในอนาคต

Binance Academy Reference (INDEX)​

Before Investing in Digital Assets - Beginner Level 

บทความที่ต้องทำความเข้าใจ สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล นี่เป็นเพียงขั้นแรกของการศึกษาหาข้อมูล ก่อนจะทำการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตัวเองจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงต่าง ๆ

Digital Asset Coin Index (ตัวอย่างสินทรัพย์ดิจิทัลในระบบ)

Binance Academy ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลบางชนิดในระบบ ศึกษาเนื้อหาเหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมของระบบสินทรัพย์ดิจิทัลและโทคโนโลยี Blockchain และ Web 3.0

Trading Outside Centralized Exchanges (Defi) - Intermediate Level (ระดับกลาง)

เนื้อหาสำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีตัวกลาง (ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาก อาจจะถูกโกงได้ง่าย หรืออาจจะทำให้เหรียญสูญหายไปในระบบหากไม่ระวัง) ข้อดีของการใช้งาน Decentralized Exchange (Defi) คือการเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลที่หลากหลายยิ่งขึ้น และบริการต่าง ๆ ในระบบblockchainที่เพิ่งพาการใช้งานที่เชื่อมโยงนอกระบบ Centralized Exchanges ทำความเข้าใจเนื้อหาเหล่านี้และศึกษาเพิ่มเติมอย่างละเอียดจากแหล่งความรู้อื่น ๆ ก่อนทำรายการ

Advance Content (ขั้นสูง)

เนื้อหาเหล่านี้จะครอบคลุมความเป็นมาของสินทรัพย์ดิจิทัล หลักจิตวิทยาในการซื้อขาย การใช้บริการที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น เช่น การกู้ยืม การขุดเหรียญ การใช้งาน NFTs โดยเนื้อหาเหล่านี้จะทำให้เข้าใจกลไกตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลและทิศทางในอนาคตของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลได้ดียิ่งขึ้น
“ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงข้อเท็จจริง ข้อมูลทั่วไป คำอธิบาย และ/หรือ ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว ซึ่งไม่ได้คำนึงถึงสถานการณ์หรือความต้องการส่วนตัว รวมถึงจุดประสงค์ในการลงทุนของผู้ใด และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีวัตถุประสงค์ในการให้คำแนะนำหรือความเห็น ทางกฎหมาย ภาษีอากร การเงิน การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล หรือการลงทุนอื่นใด การแสดงความคิดเห็นใด ๆ ที่ปรากฏในเนื้อหาที่นำเสนอเป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนหรือผู้นำเสนอเท่านั้น ไม่ได้เป็นความเห็นของบริษัทฯ แต่อย่างใด การให้บริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยเป็นกิจการที่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ไม่ได้รับรองว่าชื่อศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ปรากฏในข้อมูลเป็นศูนย์ซื้อขายที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.”

ข้อมูลจาก สำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อมูลจาก สำนักงาน ก.ล.ต.

พันธมิตรทางธุรกิจ