The Brooker Group PLC

WHAT WE DO

นักลงทุนสัมพันธ์

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน

ข้อมูลทางการเงิน

บริษัทฯ เน้นการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทางการเงินผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น การแจ้งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์บริษัทฯ Press Release อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิผู้ถือหุ้นให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ การมีสิทธิลงคะแนนในหัวข้อต่าง ๆ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงให้ความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากร