The Brooker Group PCL

WHAT WE DO

นักลงทุนสัมพันธ์

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน

ข้อมูลทางการเงิน

บริษัทฯ เน้นการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทางการเงินผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น การแจ้งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์บริษัทฯ Press Release อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิผู้ถือหุ้นให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ การมีสิทธิลงคะแนนในหัวข้อต่าง ๆ

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

บริษัทฯ ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงให้ความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากร

ทิศทางปี 2024 บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ปรึกษาด้านการเงินที่เป็นมากกว่าผู้ให้บริการ เน้นนวัตกรรม AI และ Blockchain เพื่อตอบโจทย์การแข่งขันในโลกยุคใหม่ และให้ความสำคัญกับธุรกิจ ESG

กลยุทธ์ทางธุรกิจบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในยุคสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยี AI

อัปเดตภาพรวมและกลยุทธ์ทางธุรกิจบริษัทสำหรับผู้ถือหุ้น นักลงทุนที่มีความสนใจในสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยี AI ใหม่ๆ โดยเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เปิดตัวออฟฟิศใหม่ของทีม Brook Digital Asset เพื่อขยายพื้นที่ทำงานให้ตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานยิ่งขึ้น

คุณวริศ บูลกุล กรรมการผู้จัดการฝ่ายสินทรัพย์ดิจิทัล อัปเดตกลยุทธ์บริษัทและพาชมออฟฟิศใหม่ของแผนกสินทรัพย์ดิจิทัลเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566

ทางบริษัทมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งในทิศทางที่กำลังมุ่งหน้าไป ทั้งด้านธุรกิจที่ปรึกษาที่จะขยายควบรวมการให้คำปรึกษาด้าน Business Integration ของสินทรัพย์ดิจิทัล และเทคโนโลยี AI นอกจากนี้แผนกสินทรัพย์ดิจิทัลยังมีพันธมิตรระดับโลกคอยช่วยเหลือให้ทางบริษัทสามารถผลักดันโปรเจกต์ดี ๆ ในไทยไปสู่ระดับโลกได้ และแผนก Brook AI ที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการทำธุรกิจให้บริษัทมากมายแบบก้าวกระโดด