The Brooker Group PCL

นักลงทุนสัมพันธ์

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดาวน์โหลดเอกสาร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลที่ดี ตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดาวน์โหลด (pdf)
จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ดาวน์โหลด (pdf)
ข้อบังคับบริษัท ดาวน์โหลด (pdf)
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลด (pdf)
นโยบายการงดรับของขวัญ 2567 ดาวน์โหลด (pdf)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดาวน์โหลด (pdf)

นโยบายการรับข้อร้องเรียน

การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย มีช่องทางการร้องเรียน การแสดงความเห็น และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียนด้านการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ ถึงกรรมการอิสระที่อีเมล์
เลขานุการบริษัทฯ อีเมล์ที่
ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ ที่แสดงให้เห็นว่า มีเหตุอันควรเชื่อว่า มีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เกิดขึ้น
ทั้งนี้การร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด และผู้ร้องเรียน สามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน แต่หากเปิดเผยตนเอง จะทำให้บริษัทฯ สามารถแจ้งผลการดำเนินการ หรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้
หรือส่งผ่านไปรษณีย์ถึง
เลขานุการบริษัทฯ
บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ชั้น 26 อาคารเดอะเทรนดี้ ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณดังกล่าว ไม่อาจกำหนดให้ครอบคลุมได้ในทุกกรณี หากพนักงานประสบปัญหาในการตัดสินใจ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ที่มิได้กำหนดไว้ ให้ท่านตอบคำถามกับตัวเองก่อนในเบื้องต้นดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย มีช่องทางการร้องเรียน การแสดงความเห็น และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียนด้านการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

กรณีไม่แน่ใจ หรือไม่อาจตัดสินใจได้ว่าการตัดสินใจของตนนั้นจะถูกต้องหรือไม่ ควรปรึกษาหรือสอบถามผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ หรือเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายปฎิบัติการบุคคลและธุรการ หรือเลขานุการบริษัท หรือกรรมการ แล้วแต่กรณี

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท ฯ เข้าร่วมงานมอบประกาศนียบัตรเพื่อร่วมแสดงความยินดีให้กับบริษัทที่ผ่านการรับรอง ในงาน CAC Certification Ceremony 2023

: Success Story For Sustainability เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2566

นักลงทุน และนักวิเคราะห์ พบผู้บริหาร

บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ได้ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตอย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเรอเนสซองส์ กรุงเทพ ราชประสงค์