นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม

ข้อกำหนดในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีโดยผู้ถือหุ้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นในบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีความมั่นใจในวาระของการประชุมว่าได้ครอบคลุมเนื้อหาต่าง ๆ ที่ควร ในแนวทางของ “บรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียน” ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายที่ให้บริษัทเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้น สามารถนำเสนอวาระของการประชุมไว้ล่วงหน้า ก่อนมีการจัดการประชุมสามัญประจำปี

ระยะเวลา

ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม

วิดีโอคลิปของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565

วิดีโอคลิปของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564

วิดีโอคลิปของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564

วิดีโอคลิปของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562

วิดีโอคลิปของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561

วิดีโอคลิปของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

ข่าวหลักทรัพย์