The Brooker Group PCL

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม

ข้อกำหนดในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีโดยผู้ถือหุ้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นในบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีความมั่นใจในวาระของการประชุมว่าได้ครอบคลุมเนื้อหาต่าง ๆ ที่ควร ในแนวทางของ “บรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียน” ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายที่ให้บริษัทเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้น สามารถนำเสนอวาระของการประชุมไว้ล่วงหน้า ก่อนมีการจัดการประชุมสามัญประจำปี

ระยะเวลา

ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม

 

วิดีโอประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567

วิดีโอประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566

วิดีโอประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565

วิดีโอประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563

วิดีโอประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561

วิดีโอประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2560

วิดีโอประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2559

 

วิดีโอประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567

วิดีโอประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566

วิดีโอประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565

วิดีโอประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563

วิดีโอประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561

วิดีโอประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2560

วิดีโอประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2559

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

ข่าวหลักทรัพย์