The Brooker Group PCL

นักลงทุนสัมพันธ์

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคมสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงให้ความสำคัญในเรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

การบริจาคเงินเพื่อการกุศลให้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเงินเพื่อการกุศลให้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยได้รับความร่วมมือจากครอบครัวคุณชาญ บูลกุล กรรมการผู้อำนวยการ ร่วมบริจาคด้วย เป็นจำนวนเงินรวม 2,000,000 บาท เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility/CSR) ในปี 2566 ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 บริษัท ฯ ได้จัดทำโครงการปลูกป่าชายเลนและปะการัง ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักว่า การพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตและสร้างความยั่งยืนต่อไปได้นั้น บริษัทฯ ต้องมีบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยบริษัทมุ่งเน้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนี้

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วม และรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อการพัฒนาสังคมไทย เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานให้ตระหนัก และรับรู้ว่าสังคมต้องอยู่โดยการพึ่งพาอาศัยกัน และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บริษัทฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานจัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณบางส่วน และส่งเสริมให้มีพนักงานบริษัทฯ รวมตัวกันจัดตั้ง “กลุ่มจิตอาสาบริษัทบรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” ซึ่งประกอบด้วยพนักงานที่ยินดีสละเวลาว่างส่วนตัวมาร่วมกันทำโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ทางกลุ่มพิจารณาเห็นว่ามีประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม การศึกษา มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาสังคมไทย ให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ กระบวนการสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ การส่งเสริมการอ่านหนังสือของเยาวชนให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ความคิดและสติปัญญาได้ด้วยตนเอง ปัจจุบันเยาวชนไทยมีการอ่านหนังสือมากขึ้น แต่ยังมีเยาวชนผู้มีความบกพร่องทางร่างกายกลุ่มหนึ่ง ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงคลังความรู้มากมาย ที่มีอยู่ในหนังสือ เยาวชนผู้พิการทางสายตาที่เรียนอยู่ตามโรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศ มิได้มีสติปัญญาด้อยกว่าเด็กปกติทั่วไปแต่ไม่สามารถแสวงหาความรู้จากการอ่านหนังสือในรูปแบบปกติได้

ดังนั้นทางกลุ่มจิตอาสาบริษัทบรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จึงต้องการช่วยเหลือเด็กๆ ผู้พิการทางสายตาเหล่านี้ โดยการจัดทำหนังสือเสียงบันทึกลงในแผ่นซีดี เพื่อนำไปมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดต่อไปเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอทุกปี พร้อมกับรับบริจาคปฎิทินเก่าเฉพาะแบบตั้งโต๊ะ เพื่อนำไปทำเป็นบัตรคำอักษรเบลล์สื่อการสอนให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ ด้วย

เนื่องจากปลายปี 2554 ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคกลาง ได้ประสบมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ทำให้หลายโรงเรียนในภาคกลางได้รับความเสียหายอย่างมาก โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร ทางบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป และกลุ่มบริษัทน้ำตาลมิตรผล คู่ค้า จึงได้ร่วมมือกันให้ความอนุเคราะห์ในการบริจาคเงิน เพื่อซ่อมแซมโรงเรียน เพื่อสนับสนุนการศึกษา เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยได้แก่ โรงเรียน วัดคุ้งท่าเลา ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี และโรงเรียนวัดเชียงราก สพป.สิงห์บุรี อ.อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม และ 22 เมษายน 2555 ตามลำดับ โดยในการนี้ กลุ่มบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป ได้บริจาคเงินไปเป็นจำนวน 1 ล้านบาทถ้วน

เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2555 กลุ่มบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จึงได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์เครื่องเขียนให้แก่โรงเรียนบ้านโนนกระโดน ต. พญาเย็น อ. ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาอีกด้วย

นอกจากนี้ยังได้บริจาคให้กับโรงเรียนกว๋องเจ้า-กว๋องสิวอย่างต่อเนื่องตลอดมา เนื่องด้วยคุณชาญ บูลกุล กรรมการผู้อำนวยการของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียนดังกล่าวในฐานะนายกสมาคมกว๋องสิวแห่งประเทศไทย

เพื่อเป็นการสานต่อปณิธานของบริษัทฯในการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องเมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน ไปดำเนินการส่งมอบโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อน้องๆ และโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาภายในโรงเรียน ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน ม.7 ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และโครงการแทงก์น้ำเพื่อกักเก็บน้ำสำหรับอุปโภค ให้แก่โรงเรียนบ้านเขานมนาง ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

และเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทนไปดำเนินการส่งมอบโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อน้อง ๆ ซึ่งเป็นโครงการ ที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทำอย่างต่อเนื่อง ให้แก่โรงเรีนยนบ้านหนองสองห้อง ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมโครงการช่วยเหลือสังคม (โดยการให้ความช่วยเหลือทางด้านงบประมาณของรัฐฯ ทีมีจำนวนจำกัด เพื่อช่วยให้หญิงชรา มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี จังหวัดกาญจนบุรี โดยบริษัทฯ ได้นำกางเกงผ้าอ้อม สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 130 ห่อ และเงินสด จำนวน 13,200 บาท ไปบริจาคให้กับสถานสงเคราะห์ดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันให้การบริบาลดูแลคนชราหญิงทั้งหมด 66 คน

บริษัทฯ ได้จัดบริจาคเงินเพื่อการกุศลจำนวนเงิน 1,000,000 บาทให้แก่มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 เพื่อช่วยเหลือเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ในการรักษาเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

บริษัทฯ ได้บริจาคเงินเพื่อการกุศลจำนวนเงิน 20,000 บาทให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559

บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทคันทรี่ กรุ๊ป บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้มนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เศรณี โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น.

บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเงินเพื่อการกุศลจำนวนเงิน 300,000 บาทให้แก่ โครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล

บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเงินเพื่อการกุศลให้มูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกล้า โดยมอบให้อาคารมะเร็ง จำนวนเงิน 500,000 บาท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเครื่องมือแพทย์ เครื่อง Transport Ventilator ยี่ห้อ Zoll รุ่น AEV จำนวน 1 เครื่อง ราคา 250,000 บาท ให้โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562

บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคสบทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ Modular Screening Unit สำหรับนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID -19 จำนวนเงิน 1,327,000 บาท ให้โรงพยาบาลปัตตานี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563

ปฏิทินกิจกรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักว่า การพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตและสร้างความยั่งยืนต่อไปได้นั้น บริษัทฯ ต้องมีบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยบริษัทมุ่งเน้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนี้

15 กันยายน 2566
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility/CSR) ในปี 2566 ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 บริษัท ฯ ได้จัดทำโครงการปลูกป่าชายเลนและปะการัง ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
12 พฤษภาคม 2564
  • ร่วมสู้ภัยโควิด 19 บริจาคเครื่องมือแพทย์ Cardiac Output Monitor ให้โรงพยาบาลราชวิถี จำนวนเงิน 750,000 บาท
  • ร่วมสู้ภัยโควิด 19 บริจาคเครื่องมือแพทย์ ให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จำนวนเงิน 550,000 บาท
  • กรรมการผู้อำนวยการ คุณชาญ บูลกุล และบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมสู้ภัยโควิด 19 บริจาคเงินและเครื่องมือแพทย์ ให้โรงพยาบาลราชวิถี จำนวนเงิน 3,000,000 บาท
  • กรรมการผู้อำนวยการ คุณชาญ บูลกุล และบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมสู้ภัยโควิด 19 บริจาคเงินและเครื่องมือแพทย์ ให้โรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จำนวนเงิน 3,550,000 บาท

 

16 มิถุนายน 2563

บริจาคสบทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ Modular Screening Unit ให้โรงพยาบาลปัตตานี

 

28 ตุลาคม 2562

บริจาคเครื่องมือแพทย์ เครื่อง Transport Ventilator ให้โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

 

25 กุมภาพันธ์ 2562

บริจาคเงินเพื่อการกุศลให้มูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกล้า โดยมอบให้อาคารมะเร็ง จำนวนเงิน 500,000 บาท

 

6 ธันวาคม 2560

บริจาคเงินเพื่อการกุศลจำนวนเงิน 300,000 บาทให้แก่ โครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล

 

28 มกราคม 2560

เป็นเจ้าภาพร่วม ในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล

 

2 พฤศจิกายน 2559

บริจาคเงินเพื่อการกุศลจำนวนเงิน 20,000 บาทให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์

 

6 มีนาคม 2558

บริจาคเงินเพื่อการกุศลจำนวนเงิน 1,000,000 บาทให้แก่มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (ประเทศไทย) เพื่อช่วยเหลือเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ในการรักษาเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

19 พฤศจิกายน 2557

มอบอุปกรณ์ระบบน้ำสะอาด ในโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อน้องๆ ให้แก่โรงเรีนยนบ้านหนองสองห้อง ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

 

7 พฤษภาคม 2557

จัดให้มีกิจกรรม โครงการช่วยเหลือสังคม ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี จังหวัดกาญจนบุรี

 

4 ธันวาคม 2556

มอบอุปกรณ์ระบบน้ำสะอาด ในโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาภายในโรงเรียน ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

 

29 กรกฎาคม 2555

มอบทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์เครื่องเขียนให้แก่โรงเรียนบ้านโนนกระโดน อ. ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

22 มีนาคม 2555

บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท ร่วมกับบริษัทมิตรผล กรุ๊ป เพื่อซ่อมแซมโรงเรียน จากการประสบมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ ให้แก่ โรงเรียน วัดคุ้งท่าเลา อ.บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี และโรงเรียนวัดเชียงราก อ.อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 

24 สิงหาคม 25564

มอบแผ่น CD หนังสือเสียง และปฏิทินตั้งโต๊ะที่ใช้แล้ว สำหรับผู้พิการทางสายตา ให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ