The Brooker Group PCL

The Brooker Group PCL

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในความปลอดภัยของสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความเป็นอยู่ของชุมชน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดแนวทางไว้ดังนี้​

  • ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และส่งผลเสียต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชนน้อยที่สุด
  • คืนกำไรส่วนหนึ่งขององค์กรผ่านการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
  • สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมระหว่างพนักงานทุกระดับ และให้ความสำคัญกับการทำธุรกรรมกับคู่ค้า ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • ปฏิบัติตามหรือบังคับใช้กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด
  • พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้โดยจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่พนักงานเกี่ยวกับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
  • ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน และข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนพนักงานและสังคม

บริษัทให้ความช่วยเหลือผ่านการบริจาคให้กับมูลนิธิและองค์กรต่าง ๆ ที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การบริจาคเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับวัด มูลนิธิ และองค์กรเพื่อสังคมอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทยังริเริ่มรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานและการใช้ทรัพยากรในสำนักงานอีกด้วย

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการพัฒนาองค์กรให้เติบโตควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืน โดยบริษัทฯ มีบทบาทในการสนับสนุนและพัฒนาประเทศด้วยการส่งเสริมชุมชนและสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยเน้นการส่งเสริมการพัฒนาคนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนี้

การพัฒนาและช่วยเหลือสังคม

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมในการพัฒนาสังคมไทย และมีนโยบายส่งเสริมพนักงานทุกคนในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยใช้กองทุนสนับสนุนของบริษัทฯ Volunteer Spirit Group (VSG) ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และใช้เวลาว่างในการพัฒนาต่อยอด

เนื่องจากบริษัทฯ เชื่อว่าความรู้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการพัฒนาของมนุษย์ และการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด แต่สำหรับคนตาบอด การมองไม่เห็นเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเรียนรู้

บริษัทฯ จึงจัดตั้งโครงการ "หนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด" เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนในการใช้ประโยชน์จากเวลาว่างด้วยการอ่านหนังสือในรูปแบบดิจิทัล แล้วส่งให้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ซึ่งจะครอบคลุมทั้งหนังสือนิยาย หนังสือเรียน ฯลฯ และทำโครงการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี้ บริษัทยังบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะที่ใช้แล้วให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เพื่อจัดทำสื่อการศึกษาอักษรเบรลล์อย่างต่อเนื่องทุกปี

การสนับสนุนการศึกษา

เนื่องด้วยอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดกระทบประเทศไทยเมื่อปลายปี 2554 และยังคงกระจายไปทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกลของภาคกลาง ภัยพิบัติดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคการศึกษา

The Brooker Group ร่วมกับกลุ่มมิตรผล มอบเงินบริจาค 1,000,000 บาท เพื่อฟื้นฟูภาคการศึกษาของประเทศไทย ทุนเพื่อการศึกษา ได้แก่ การซ่อมแซมอาคารที่เสียหาย เฟอร์นิเจอร์ ห้องเรียน หนังสือ เครื่องเขียน และสื่อการเรียนการสอนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสำหรับโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย ‘โรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา ตำบลบางพึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี และโรงเรียนวัดเชียงราก อ.อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี’ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม และ 22 เมษายน 2555 ตามลำดับ

เพื่อแสดงการสนับสนุนภาคการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2555 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา กองทุนอาหารกลางวันฟรี อุปกรณ์กีฬา และเครื่องเขียน ให้กับโรงเรียนบ้านโนนกระโดน ตำบลพญาเย็น , อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา.

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้บริจาคเงินอย่างต่อเนื่องทุกปีให้กับโรงเรียนกว่างเจ้าและสมาคมกว๋องสิว เนื่องจากคุณชาญ บูลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม The Brooker Group ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียนกว่างเจ้าและนายกสมาคมกว๋องสิวแห่งประเทศไทย

โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำและระบบประปาให้กับโรงเรียนในชนบท

เพื่อแสดงเจตนารมย์ในการสนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 กลุ่มบรุ๊คเคอร์ ได้จัดกิจกรรมบริจาคระบบกรองน้ำและปรับปรุงระบบน้ำประปาให้กับโรงเรียนในชนบท ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองตอตระเคียน หมู่ที่ 7 ลำพญากลาง ตำบล อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และถังเก็บน้ำ ให้กับ โรงเรียนบ้านข้าวนมนาง ตำบลลำพญากลาง อำเภอ มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 กลุ่ม Brooker ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อบริจาคระบบกรองน้ำให้กับโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

โครงการช่วยเหลือหญิงชราเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

บริษัทได้จัดโครงการ CSR (มอบเงินช่วยเหลืองบประมาณของรัฐบาลเพื่อการอยู่อาศัยที่ดีขึ้นสำหรับผู้สูงอายุสตรี) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ณ บ้านพักคนชราเฉลิมราชกุมารี จังหวัดกาญจนบุรี บริษัทได้มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่จำนวน 130 ห่อให้กับบ้านพักคนชรา และเงินสด 13,200.00 บาท ให้แก่ผู้สูงอายุหญิงจำนวน 66 คนที่อยู่ในความดูแลของบ้านพักคนชรา

โครงการช่วยเหลือเด็กปากแหว่งเพดานโหว่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

บริษัทได้บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้กับ Operation Smile Foundation Thailand เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 มูลนิธินี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การผ่าตัดที่ปลอดภัยแก่เด็กด้อยโอกาสและเยาวชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาใบหน้า เช่น ปากแหว่ง เพดานโหว่ และแผลไฟไหม้