ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

  1. หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
  2. สารสนเทศของหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
  3. รายละเอียดวิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
  4. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
  5. แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment
  6. ตัวอย่างการกรอกใบชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment
  7. หนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
  8. แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล
 

มติและรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบแฟ้มข้อมูล Video สามารถติดต่อขอรับได้ที่บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและรับรองสำเนาถูกต้องเพื่อเป็นหลักฐานในการรับ

ขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม

ข้อกำหนดในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีโดยผู้ถือหุ้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นในบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีความมั่นใจในวาระของการประชุมว่าได้ครอบคลุมเนื้อหาต่าง ๆ ที่ควร ในแนวทางของ “บรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียน” ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายที่ให้บริษัทเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้น สามารถนำเสนอวาระของการประชุมไว้ล่วงหน้า ก่อนมีการจัดการประชุมสามัญประจำปี

ระยะเวลา

ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม